МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

„ЕВРОПЕЙСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

Кандидатствай сега!

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

„ЕВРОПЕЙСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

Кандидатствай сега!
За програмата

Профил на специалността:

Магистърска програма “Европейска администрация и управление на проекти” е насочена към подготовката на висококвалифицирани управленски кадри и специалисти от публичния сектор и бизнеса на централно и териториално ниво. Едновременно с придобиването на актуални теоретични знания, фокусът на програмата е поставен и върху формиране на практически знания и компетентности за работа по европейски проекти, финансирани предимно от фондовете на ЕС и от други международни и национални донорски програми.

Учебното съдържание е структурирано в три основни модула – контекстуален, базов и специализиращ – 8 задължителни дисциплини, 8 избираеми дисциплини (избират се 2), 3 факултативни (избира се една). Оценката на придобитите знания и умения е базирана на Европейската система за придобиване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за студентска мобилност в европейски университети.
Конкурентно предимство на програмата:

Обучението е съдържателно ориентирано и структурирано на базата на експертизата на водещи чуждестранни и наши експерти и специалисти на ръководни позиции, като е ориентирано към качествено новите специфични особености и изисквания за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС и новите финансови инструменти за периода 2021-2027 г. в контекста на все по-сложните кризисни явления в социалноикономическия живот на страните-членки на ЕС и предизвикателствата на международната обстановка.

Обучението се провежда в задочна/дистанционна форма, на български език, ориентирано към онлайн обучение. При заявен интерес и формиране на група, обучението може да се провежда на руски или английски език.

В учебните програми е предвидено провеждането на майсторски клас с участието на експерти от институции на ЕС, администрацията на ЕК, както и експерти от българската централна и териториална администрация. Обучението се провежда в диалогов режим с мултимедийно представяне на лекционния материал (който се предоставя и на всеки участник), дискусионни ролеви игри, решаване на казуси и др.

Сред нашите лектори са вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, старши съветници в Европейската комисия и Европейския парламент, началник отдели в Централното координационно звено на Министерския съвет за Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, ръководители на управляващите органи на Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за интелигентен растеж”, изявени професори – водещи консултанти и експерти по европейските въпроси и фондовете на ЕС за България, областни и общински ръководители и експерти с постигнати значими резултати в управлението на европейски проекти на местно равнище и др.

В учебния план са предвидени възможности за стаж в Европейски институции със сертификат, както и в институции на централната власт у нас (такива се провеждат ежегодно от 2005 г. и понястоящем).

Обучението завършва с магистърска дипломна защита или държавен изпит.

Успешно завършилите магистърската програма „Европейска администрация и управление на проекти”, като правило могат кандидатстват с предимство за престижни позиции в централната и териториалната администрация, международни и национални публични и бизнес организации, както и в неправителствения сектор.

За завършилите с пълно отличие преподавателския екип дава подкрепящи писма за кандидатстване.

Семестриална такса: онлайн задочно - 750 лв. /дистанционно - 850 лв. с възможност за разсрочено плащане.

Продължителност на обучението:
1 година (2 семестъра) за бакалаври от професионално направление „Администрация и управление” и 3 семестъра за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления. Професионална квалификация: Магистър по публична администрация и мениджмънт.

Кандидатствай online

Контакти

За допълнителна информация и конкретно съдействие за кандидатстване и записване

Проф.д-р Павел Павлов
тел: +359 52 359 616
моб.тел +359887624688
e-mail: pavlov_p@vfu.bg

доц.д-р Светла Михалева
тел: +359 52 359 632
моб.тел +359888917933
e-mail: svetla.mihaleva@vfu.bg

Николинка Паскова
тел: +359 52 359 568
моб.тел +359878289395
e-mail: niki@vfu.bg